M3_logo_246x360

Margaréta zeneismeret 3.

kiegészítő anyagok

Margaréta zeneismeret 3.

kiegészítő anyagok

1. rész: DALOK - ZENEMŰVEK - ZENEI ISMERETEK
Viva la musica
5
Régi stílusú népdalok
6
Új stílusú népdalok
7
-végű népdalok
8
dó-végű népdalok
9
szó-végű népdalok
10
-végű népdalok ta-val
11
mi-végű népdalok
12
-végű népdalok ta-val
13
Népdalok bővített szekunddal (B2)
14
Népdalok módosított hangokkal
15
3/4-es ütem – Mazurka
16
3/8-os ütem
17
Asz-dúr
18
f-moll
19
Váltakozó ütemű népdalok
20
5/8-os ütem
21
Táncpárok
22
6/8-os ütem
23
E-dúr
24
cisz-moll
25
Tercmenet, szextmenet
26
Kürtmenet
27
DÚR és MOLL hármashangzatok alaphelyzetben
28
SZŰKÍTETT és BŐVÍTETT hármashangzatok alaphelyzetben
29
Szűkített kvint (Sz5)
30
Bővített kvart (B4)
31
Dúr hármashangzat és fordításai
32
Dúr szext és dúr kvartszext fordítás
33
MOLL hármashangzat és fordításai
34
MOLL szext és MOLL kvartszext fordítás
35
Maggiore – minore
36
minore – Maggiore
37
Dúr dallamok funkciós basszussal
38
Moll dallamok funkciós basszussal
39
Funkciók gyakorlása
40
Domináns szeptim négyeshangzat dúrban
41
Moduláció
42
Moduláló periódusok
43
EGYSZERŰ zenei formák – KÉTTAGÚ forma
44
EGYSZERŰ zenei formák 
– KÉTTAGÚ forma
44
HÁROMTAGÚ forma
45
ÖSSZETETT zenei formák – TRIÓS forma
46
ÖSSZETETT zenei formák 
– TRIÓS forma
46
Kánonok és dalok
47
Dalok és kánonok – TÉL
48
Dalok és kánonok – TAVASZ
49
Dalok és kánonok – NYÁR
50
2. rész: OLVASÓ- ÉS HALLÁSGYAKORLATOK
Az eddig tanult hangnemek gyakorlása
51
Ritmusgyakorlatok páros ütemekben
52
Ritmusgyakorlatok páratlan ütemekben és 6/8-ban
53
Többszólamú ritmusgyakorlatok
54
Improvizáció
55
Dallamfordulatok módosított hangokkal
56
Hangközök, hármashangzatok és domináns szeptim
57
Hangközök gyakorlása
58–59
Hármashangzatok gyakorlása
60
Domináns szeptim gyakorlása dúrban
61
Keretes dallamdiktálás dúrban funkciós basszussal
62
Kulcsváltós dallamdiktálás mollban funkciós basszussal
63
6/8-os dallamok dúrban és mollban ritmuskísérettel
64
Imitáció
65
Maggiore-minore dallamfordulatok
66
Diminúció, augmentáció és szekvencia
67
Rejtvények
68